← Back to front page

Webstrategia – oikeasti relevantti asia vai konsulttihömppää?

Ambientiassa on elämä vilkastunut toimitusten osalta viime vuodesta kovasti, kun asiakkaiden kanssa ollaan saatu mielenkiintoisia yhteistyöhankkeita liikkeelle. Projektien keskellä, päivittäinen tekeminen vie kuitenkin joskus ajatukset liiaksikin mukanaan, jolloin katsetta voi olla hankala pitää kauempana horisontissa. Toivottavasti tämä kirjoitus kuitenkin herättää ajatuksia siitä, kuinka horisontissa siintäviä ideoita voisi työstää konkreettisemmaksi.

Ambientia lanseerasi pari vuotta sitten webstrategia-analyysityökalun verkkopalveluiden tai –sivustojen nykytilan arviointiin. Sähköisen liiketoiminnan laajempaan suunnitteluun tarkoitettujen menetelmien kehittämispolku sai jatkoa, kun viime vuonna työstimme Ambientiassa konsultointipalvelujamme ja erityisesti webstrategian laatimiseen liittyvää osaamistamme. Kehitimme webstrategiakartta-menetelmän ja suunnittelimme samalla palvelukokonaisuuden, joka sisältää valmiiksi tuotteistetun valikoiman menetelmiä webstrategian laatimiseen. Mutta miksi asia koettiin meillä tärkeäksi ja onko webstratagian laatiminen oikeasti yritysten tai julkishallinnon organisaatioiden kannalta olennaista?

Ennen kuin voidaan mielekkäällä tavalla yrittää vastata otsikon kysymykseen, pitäisi kai määritellä, mistä webstrategiassa on oikein kyse. Pikaisesti asiaa googlaamalla on lopputulos lähes hämmentävä. Kovin monella taholla tuo sanayhdistelmä liitetään hakukoneoptimointiin ja käytönseurannan hyödyntämiseen verkkopalveluiden toimivuuden ja liiketoimintatavoitteiden mittaamisessa. Mielestäni tässä mennään kuitenkin heti ensiaskeleella harhapolulle. Mittaaminen ja toiminnan uudelleenarviointi tulosten perusteella on toki tärkeää, mutta siinä ei ole kyse strategian suunnittelusta. Kysehän on toteutuman arvioinnista ja esimerkiksi käyttöliittymän kehittämisen perustaksi tarvittavasta analytiikasta – toisin sanoen operatiivisen toiminnan ohjaamisesta.

Oma käsitykseni webstrategiasta ja sen tarkoituksesta onkin toisenlainen. Terminologiasta voidaan toki keskustella; onko kyseessä oikeasti strategia vai toimintasuunnitelma. Tai siitä, voiko organisaatiolla olla liiketoimintastrategian lisäksi erillinen webstrategia. Olennaisempaa on kuitenkin mielestäni ymmärtää, mistä webstrategiassa on kyse ja miksi sitä ylipäätään tehdään. Webstrategian tulisi olla pitkäjänteinen suunnitelma ja roadmap asiakkaan sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi strategisten liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.


Tällainen pitkäjänteinen suunnittelu on valitettavan usein projektikeskeisissä hankkeissa hakusessa. Webstrategian tulisi luoda selkeä peruslähtökohta sähköisen liiketoiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi. Loogisesti ajateltuna kunkin projektin pitäisi näin ollen perustua webstrategiassa määritellyille lähtökohdille ja tavoitteille, jotta voidaan varmistua projektien tarkoituksenmukaisuudesta liiketoiminnan kannalta. Looginen yhteys liiketoimintastrategiasta sähköiseen liiketoimintaan on perusedellytys onnistumiselle, ja sen tunnistaminen ja jalkauttaminen käytäntöön on keskeinen osa webstrategian laatimista. Kyse on siis pohjimmiltaan johtamisesta ja näkemyksestä, ei reagoinnista mittareihin.

Webstrategia ei voi myöskään olla mikään erillinen lisä liiketoimintastrategiaan, koska sähköiset kanavat saattavat vaikuttaa myös ns. kivijalkakaupan tai fyysisten markettien toimintamalleihin. Marketissa ei esimerkiksi kannata panostaa kampanjatuotteen aggressiiviseen hinnoitteluun ja mainostamiseen, jos tuotteen halutaan myyvän hyvin omassa verkkokaupassa mahdollisesti hieman korkeammalla hinnalla.

Toisaalta on hyvä huomioida, että webstrategiaa ei voi laatia samalla sapluunalla kaikille yrityksille. Webstrategian tarve ja kattavuus tai sen kyky vaikuttaa päivittäisen liiketoiminnan tuottavuuteen voi vaihdella paljonkin eri toimialoilla. Webstrategian kehittämisestä saavutettavan hyödyn potentiaali riippuukin toimialan ja itse organisaation valmiudesta sähköisen liiketoiminnan mukanaan tuomaan muutokseen. Mitä nopeampi toimialan sisäinen muutos on, sitä innovatiivisempaa otetta yritykseltä kaivataan uusien toimintamallien kehittämisessä. Tähän huutoon pitäisi pystyä vastaamaan myös sähköisen liiketoiminnan kehittämisellä.


Agressiivisessa sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä voi olla haasteensa, mikäli toimiala ja asiakkaat eivät ole valmiita uusille ideoille. Tällöin olemassaolevan toimintamallin raju muuttaminen voi epäonnistuessaan rapauttaa yrityksen nykyistä liiketoimintamallia ja pahimmassa tapauksessa karkottaa asiakkaat. Webstrategian kehittämisessä pitää siis olla realisti ja visionääri samanaikaisesti. Uusia toimintamalleja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi oikeasti tukea ja jopa luoda sähköisen liiketoiminnan keinoin, kunhan niiden hyödyntämismahdollisuuksia analysoi riittävän järjestelmällisesti. Todellisiin ilmaveiveivin kaltaisiin onnistumisiin tarvitaan sitten jo innovatiivisuuden lisäksi ehkä hieman onneakin matkaan.

Olennaista verkkopalveluiden ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä on tunnistaa, kuinka yrityksen oma ansaintalogiikka ja strategia toimii ja muuttuu verkkoympäristössä. Vuosituhannen alussa painotettiin paljon verkon rajattomia mahdollisuuksia saavuttaa suuria määriä asiakkaita globaalisti, mutta verkkoympäristössä on myös riskinsä. Toimialan ja sitä kautta yksittäisen yrityksen kannattavuuteen sähköisillä ympäristöillä on yleensä myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi kilpailijoiden ja korvaavien tuotteiden on helpompi tunkeutua samoille markkinoille, ja samoin informaation läpinäkyvyys ja kilpailijoiden vertailu tulee helpommaksi toimialan sisällä.

Hyviä esimerkkejä liiketoiminnan uudistamisesta internetiä hyödyntäen on kuitenkin olemassa paljon kullankaivuuyrityksen geologisten tutkimusten ulkoistamisesta internet-yhteisölle aina Legon tuotekehityksen ulkoistamiseen kuluttajille (ks. http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/Lego+Mindstorm). Uskon, että myös b-to-b yritysten sisäisen tuotekehitystoiminnan avaamisessa asiakkaiden suuntaan piilee suuri potentiaali, koska tutkimusten mukaan jopa 80% innovaatioista on alunperin lähtöisin nimenomaan asiakkailta. Yritysten panostukset verkkoon ovat usein varsin myyntivetoisia, ja strategian muut osa-alueet tuntuvat unohtuvan kriittisestä tarkastelusta. Samalla kun pyritään toiminnan tehostamiseen verkkopalveluiden kautta, kontaktirajapinta asiakkaiden suuntaan kommunikoinnin ja tapaamisten muodossa tavallisesti vähenee. Näin ollen saattavat myös asiakkailta saatavat virikkeet kehitystoimintaan ja innovointiin pienentyä, ja tämä on monesti aito riski, joka on huomioitava.

Kuinka oma organisaatiosi hyödyntää esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksessä tätä uusien innovaatioiden lähdettä – tarjoaisivatko sähköiset kanavat tähän ratkaisumahdollisuuksia? Sähköiset liiketoimintaympäristöt voivat olla keskeinen osa liiketoimintaa – ei pelkästään siis markkinointiviestinnässä, vaan koko organisaation arvoketjun alueella, mikäli ne niin halutaan ja osataan nähdä. Kuten jo aiemmin todettu, webstrategian suunnittelussa keskeisesssä roolissa tulisikin mielestäni olla selkeän ja loogisen yhteyden tunnistaminen liiketoiminnan osa-alueiden ja sähköisten palveluiden kehittämisen välillä. Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen: webstrategia oikein ymmärrettynä ON relevantti asia, ja sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi koko liiketoimintamallin toimivuuteen.

Rohkeasti ja mielenkiinnolla webstrategian pyörteisiin!

Harri Nieminen, Kehittämiskonsultti

 

One Response to “Webstrategia – oikeasti relevantti asia vai konsulttihömppää?”

  1. Helena Mäkelä

    Jes! Tää oli hyvä juttu. Kiinnitin jo harjoittelussa ollessani kymmenen viikkoa (en tosin tällä asialla) tähän huomiota.

    Pitkäjäneteisyys, suunnitelmallisuus ja kauaskantoisuus; niistä se tulee! Mielenkiinnolla odotan ajankohtaa, kun pääsen näiden asioiden pariin koulutuksessani. Datanomina aion suuntautua multimediaan:)

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.