← Back to front page

Asiantuntemus ja toimialaymmärrys kriteereinä webstrategiakumppanin valinnassa

Ambientia on toteuttanut webstrategia-konsultointeja ja auttanut yrityksiä laatimaan webstrategioita jo useamman vuoden ajan. Aihe on asiakkaiden keskuudessa kuitenkin vielä suhteellisen uusi ja webstrategian laatiminen priorisoidaan usein vähemmän merkittäväksi kuin sen todellisuudessa ehkä pitäisi liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta olla. Tämän vuoksi toteutimme markkinatutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää kuinka valmiita kohderyhmässä ollaan ottamaan vastaan webstrategian laatimiseen tarjottava apu ja kuinka tärkeäksi sen laatiminen tällä hetkellä nähdään. Webstrategian avulla on mahdollista ymmärtää, kuinka verkossa tarjottavia palveluita rakentamalla ja kehittämällä voidaan saavuttaa organisaation toiminnan kannalta relevantteja liiketoiminnallisia hyötyjä. Webstrategia on pitkäjänteinen suunnitelma ja roadmap asiakkaan sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi strategisten liiketoimintatavoitteiden mukaisesti,  joka sisältää toimintaa ohjaavan mittariston ja toimintamallin.

Tutkimus suoritettiin henkilökohtaisten haastatteluiden ja verkkokyselyn yhdistelmänä ulkopuolisen tahon toimesta. Tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2012 ja kyselyyn satiin kaikkiaan 77 vastausta puhelimitse ja sähköpostitse. Vastanneista 30% oli Ambientian nykyisiä asiakkaita ja loput Ambientialle toistaiseksi tuntemattomia, kohtuullisen suuria yrityksiä ja muita organisaatioita.

Miksi sähköisen liiketoiminnan strategia on käytössä, vai onko?

Kun kysyttiin tärkeimpiä asioita sähköisen liiketoiminnan strategiaan panostettaessa nousivat vastauksista esille erityisesti prosessien tehostaminen, asiakaspalvelun kehittäminen sekä tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen. Myös uusien ansaintamahdollisuuksien kehittäminen näkyi vastauksissa. Positiivisena yllätyksenä vastauksista oli tulkittavissa, että webstrategia ymmärrettiin yleensä vastaajaorganisaatioissa liiketoiminnallisesti varsin laajana asiana eikä pelkästään markkinoinnin kysymyksenä. Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet kertoi yritykselleen olevan laadittu sähköisen liiketoiminnan strategia, kun taas noin 40% ei ollut webstrategiaa laadittuna (alle kymmenellä prosentilla vastaajista ei ollut asiasta tietoa). Yrityksistä, joilla ei ollut webstrategiaa, yli puolet kertoi webstrategian laatimiselle koetun kuitenkin tarvetta. Tiedustelimme myös milltä tasolla sähköisen liiketoiminnan strategiasta päätetään ja missä sitä käsitellään, ja selkeästi yleisimmin se tapahtui johtoryhmätasolla – joko yrityksen, tietyn liiketoiminta-alueen tai toiminnallisen yksikön johtoryhmän vastuualueena.

Webstrategian käsite ymmärrettiin kuitenkin selvästi kovin erilaisin tavoin vastaajien parissa. Tämä näkyi erityisesti vastauksissa kysymykseen “Onko teillä koettu tarvetta kehittää sähköisen liiketoiminnan strategiaa”.Osa vastanneista on mieltänyt puhuttavan sosiaaliseen mediaan liittyvistä asioista, kun taas osa piti sitä tarpeettomana liitoille tai julkishallinnon organisaatioille. Osa taas on kokenut webstrategian turhaksi, mikäli liiketoiminta itsessään keskittyy verkkoon. Tämä sinänsä on loogista, koska tällöin verkko on keskeisesti jo huomioitu liiketoiminnan osana. Sähköisen liiketoiminnan ja viestinnän suunnitelmallisuuden sinänsä luulisi tosin olevan relevantti kysymys myös muille kuin kaupallisille toimijoille, koska pohjimmaisena tarkoituksenahan on tukea organisaation tavoitteita ja olemassaolon perimmäistä tarkoitusta.

Sähköisen liiketoiminnan strategian laatiminen organisaatioissa

Lähtiessään laatimaan sähköisen liiketoiminnan strategiaa vastaajista valtaosa pyrkisi tekemään sitä organisaation sisällä. Turvauduttaessa kumppanin apuun enemmistö tekisi työn joko konsulttoimiston tai IT-palvelukumppaninsa kanssa. Ulkopuolisen kumppanin valinnassa tärkeimmät kriteerit vastaajien mielestä olivat asiantuntijoiden kokemus sekä palvelun sisältö ja myös kumppanin ymmärrystä asiakkaan toimialasta arvostettiin. Palveluntarjoajan kokoluokka tai kansainvälisyys sen sijaan eivät vastausten perusteella vaikuta siinä määrin päätökseen kuin ennakkokäsitystemme perusteella. Suurimmiksi haasteiksi webstrategiakonsultaation hankkimiseksi oman organisaation ulkopuolelta nähtiin budjetin puuttuminen, riittämätön prioriteetti johdon toiminnassa tai ajankäytölliset haasteet. Vaikeampaa vastausten perusteella tosin on nähdä, kuinka yleisesti webstrategia on huomioitu osana liiketoimintastrategiaa, jolloin erilliselle webstrategialle ei välttämättä koettu tarpeelliseksi.

Sähköisen liiketoiminnan strategian sisältö vastaajaorganisaatioissa vaihteli jonkin verran organisaation toiminnasta riippuen, mutta sisälsi selkeästi myös yhteisiä elementtejä. Asiakasnäkökulma joko asiakaspalvelun, -viestinnän, ja toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittämisen näkökulmista tuli selkeästi esille vastauksissa. Myös myynnillinen näkökulma painottui vastauksissa odotetusti. Päällimmäisenä avoimista vastauksista nousi kuitenkin esille yrityksen oman liiketoiminnan lähtökohdista tehtävän suunnittelun merkitys ja se kuinka internet voidaan kytkeä aidosti liiketoiminnan osaksi niin, että se on investointina järkevä ja hyvin perusteltu. Lisäksi mobiilipalveluiden kehittäminen koettiin erityisen ajankohtaisena kehitysalueena, jossa konsultointiapua tarvittiin.

Kaiken kaikkiaan tuloksista näkyy, että sähköisen liiketoiminnan kattava suunnittelu ei ole vielä kovin yleistä, mutta strategisempi ajattelutapa on yleistymässä. Toisaalta edelleen webstrategia liitetään usein google-mainontaan ja sosiaaliseen mediaan, vaikka ne ovat ainoastaan yksi ilmenemismuoto kokonaisuudesta. Tässä on vielä paljon työtä tehtävänä.

Ambientia kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Lisätietoja saa kehittämiskonsultti, KTT Harri Niemiseltä (harri.nieminen@ambientia.fi) ja toimitusjohtaja Ville Availalta (ville.availa@ambientia.fi).

Katso myös muut webstrategiaa käsittelevät blogikirjoituksemme

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.